LL- Naoussa, Paros II 20 X 24 po Huile
ll-naoussa-paros-ii-20-x-24-po-huile